Упатство модул


Упатство за ракување на Софтвер

 1. Создавање на НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 2. Создавање на ОФИС
 3. Создавање на ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРАВА ЗА НИВНИТЕ ДОЛЖНОСТИ
 4. Создавање и функција на региони
  1 Создавање на адреси и зонирање
 5. Создавање на СЛУЖИТЕЛИ И ПАРОЛИ ЗА ВЛЕЗ
 6. Создавање на КЛИЕНТИ
 7. Создавање на основна ценовна листа
 8. Создавање на ЦЕНОВНИ ЛИСТИ ЗА КЛИЕНТИ
 9. Најави курир
 10. Прием на пратка од офис подготвени од БРЗА ПРАТКА
 11. Прием на пратка од офис подготвени од клиентски модул (online)
 12. Прием на пратка од оператор
  1. Скратен прием на пратки
  12.2. Прием од оператор на пратка, која е со сите податоци – сите информации за пратката
 13. Диспечер согласно регионот, да најави пратка за курир (како СМС, или сл.)
 14. Известување од курирот дека пратката е примена (внес во софтвер, товарен лист и тракинг)
 15. Контролор, контрола на земени и доставени пратки во реално време, еден контролор евиденција на повеќе курири (внес на информации во систем)
 16. Товарене и Истоварање на пратките во склад
  1. Внес на пратки во магацин
  16.2. Внес на пратки во магацин автоматски од администратор
 17. СМС известување
 18. Отчитање и предавање на повратни документи за обработка
 19. Финансово отчитање, работа касиер и внес на пари во банка и исплаќање на откупи од оборот
 20. Распределување на пратките по рути и курири, подготовка за достава
 21. Приемо-предавање на откупи, № на кеса
 22. Примо предавање на пратки меѓу шофер и курир (рути)
 23. КУРИР НОЌНА РУТА -крајна точка по списокот кој е во комбето ги штиклира и ги евидентира со баркод дека пратките се кај него
 24. Курир – евиденција и пренос на пратките од името на курирот од ноќна рута на неговото име
 25. Фактурирање на клиенти кои плаќаат по банка
 26. Документи, прикачување на документи
 27. АВТО ПАРК (информации за возилата и тракинг на движење)
 28. Создавање и конфигурирање на трговски претставители (регистрација)
 29. Упатство за регистрација во On-Line модулот

1.  СОЗДАВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > НАСЕЛЕНИ МЕСТА*

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО (ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО)

НАСЕЛЕНО МЕСТО се внесува името на населеното место (градови и села) во кои се извршува превземање и достава на пратки, од I, II и III зона, како и оние населени места кои припаѓаат на IV зона и се носат само по посебно утврдена цена за достава.

ЗОНА ПО ТАРИФА (ТАРИФНА ЗОНА) се внесува зоната под која спаѓа населеното место (I зона, II зона или III зона како и IV зона, извн тарифа-надвор од тарифа-населени места во кои ние не одиме воопшто, односно по софтвер деновите не се штиклирани, освен ако не си доплати клиентот за услугата да доставиме пратки во тоа населено место).

Кога се пополнува товарителница и се избира пратка за ДО определено населено место (град или село) кое го посетуваме пример само вторник и петок, а клиентот сака неговата пратка да биде доставена во среда, оваа услуга се нарекува извн график).

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА В КОИТО ДЕСТИНАЦИЯТА СЕ ОБСЛУЖВА (ДЕНОВИ ОД НЕДЕЛАТА ВО КОИ Е ДОСТАПНА ДОСТАВА) се штиклираат деновите во кои се врши достава во населеното место.

ЗАПИС се додава населеното место и понатаму се пополнуваат останатите податоци.

 

П.КОД (ПОШТЕНСКИ КОД) се внесува за секое населено место неговиот соодветен поштенски код.

ТИП се избира од менитово зависност од тоа дали е село, град или граничен премин

НАИМЕНОВАНИЕ (ИМЕ НА ГРАД) се внесува името на населеното место (село, град)

ОБСЛУЖВАЩ ОФИС (АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА) базата во која се наоѓа реално населеното место, односно под кое припаѓаат служителите кои одат до тоа населено место.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ЗОНА е местото во кое спаѓа селото, градот.

Секој офис има определени територијални зони, а секоја зона вклучува определени градови и села. Пример: село Башали, територијална зона е Валандово а обслужвашт офис е База Струмица. По ценова зона е изван тарифа, што означува дека не го посетуваме.

ЦЕНОВА (ЦЕНОВА ЗОНА) автоматски се внесува зоната под која спаѓа населеното место (I зона, II зона, III зона и IV зона)

ПОНЕДЕЛНИК  – НЕДЕЛА со црвено се обележани деновите во кои се врши достава во населеното место.

ПАЛЕТИ да/не во зависност од тоа дали се доставуваат палети во населеното место.

ОБЛАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАТ. Латинско име на населеното место.

РЕЗУЛТАТ ОД ВАЛИДАЦИЯ


2.  СОЗДАВАЊЕ НА ОФИС

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > ОФИСИ

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

ДАННИ ЗА ОФИСА (ИНФОРМАЦИИ ЗА КАНЦЕЛАРИИ, БАЗИ)

ИМЕ НА ОФИСА се запишува име на канцеларија, база

ТЕЛЕФОН, GSM И АДРЕС се запишуваат податоците од офис кој се создава

ЗАПИС се додава офисот и понатаму се пополнуваат останатите податоци

НАИМЕНОВАНИЕ (ИМЕ НА ОФИС) се внесува името на канцеларија

ОСНОВЕН ОФИС се внесува градот под кој спаѓа офисот, доколку во еден град има повеќе од еден офис, тој што е главен и сите пратки се товараат и растовараат во него.

ГРАД се внесува градот во кој се наоѓа офисот

САМО РЕЦЕПЦИЈА  да само за клиенти кои се до база, не доколку има курири за превземање на пратки.

ТИП може да биде офис или претставител, се воведува според базата

КВОТА? не се пополнува

АДРЕС се воведува адреса на која се наоѓа офисот

ТЕЛЕФОНИ И МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ се додаваат телефонските броеви кои се наоѓаат и користат во канцеларијата

% ЗАВИШЕНИЕ НА НА РАСХОДНА НОРМА (% ЗАВИСНОСТ НА РАСХОДНА НОРМА)?

ON-LINE ЗАЯВКИ ДО ЧАС (ON-LINE НАЈАВИ НА ПРАТКИ ДО) се запишува времето кое е определено и достапно за најава на пратки

БРОЯЧА НА ФАКТУРАТА ЗАПОЧВА ОТ не се пополнува

OFFICE-MAIL се внесува службена e-mail адреса.


3. СОЗДАВАЊЕ НА ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРАВА ЗА НИВНИТЕ ДОЛЖНОСТИ

СМЯНА НА ОФИС се избира офис во кој работи лицето кое теба да се регистрира

НАСТРОЙКИ > СИСТЕМНИ > ДОЛЖНОСТИ – ПЕРСОНАЛ

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

ДЛЪЖНОСТ должност на вработеното лице според потребите на фирмата
ОПИСАНИЕ
опис на работните должности

НАСТРОЙКИ > СИСТЕМНИ > ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГРУПИ

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

НАИМЕНОВАНИЕ име на потребителската група за додавање на модули кон групата
ОПИСАНИЕ
опис на потребителската група


4. СОЗДАВАЊЕ И ФУНКЦИЈА НА РЕГИОНИ

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > РЕГИОНИ

Кон регионот се додаваат офиси кои го обслужуваат тој регион.
Еден регион може да содржи еден или повеќе офиси, а офисите сами по себеси обслужуваат предварително за нив зададени региони.
Функцијата на регионот е кога на некој потребител треба да има права да гледа справки и да оперира информации кон даден регион  (пример: должност регионален директор, кој е одговорен за југоисточна Македонија, кон неа има 7 офиси-канцеларии)

Не сме задали за всички градове регионите бидејки физичките офисите се малку.

4.1 СОЗДАВАЊЕ НА АДРЕСИ И НИВНО ЗОНИРАЊЕ

НАСТРОЙКИ >ОФИС > АДРЕСИ КЪМ ЗОНИ

ДОБАВИ АДРЕС

НАСЕЛЕНО МЯСТО се избира градот во кој се наоѓа адресата

ТИП се избира улица/булевар

АДРЕС име на улица/булевар

ЗОНА под која зона од наведените припаѓа

Доколку една улица/булевар припаѓа во повеќе од една зона, таа се распределува по броевите во која зона спаѓаат  (ДОБАВИ НОМЕР)
Пр. булевар Александар Македонски поминува низ четири зони.


5.  СОЗДАВАЊЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > РЕГИСТАР ПЕРСОНАЛ

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

ВЪВЕЖДАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ (РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВРАБОТЕН)

ОФИС се внесува база, канцеларија во кој работи вработениот кој треба да се регистрира

ДЛЪЖНОСТ  должност и работна позиција на вработениот

ИМЕ  име и презиме на вработениот

ИМЕ НА ФИРМА име на фирмата во која работи вработеното лице

П. КОД  персонален код на вработеното лице, по реден број на регистрирани вработени

ТЕЛЕФОН службен телефон на вработениот

АДРЕС адреса на живеење на вработениот

ДОГОВОР дата на договор за работен однос на вработеното лице

ПОТРЕБИТЕЛСКА ГРУПА корисничка група на вработеното лице според должноста

РЕГИОН се избира регион во кој работи вработеното лице

ИМЕ  корисничко име за влез

ПАРОЛА  лозинка за влез

АКТИВЕН се штиклира доколку е редовен работник

ПРИМА ЗАЯВКИ се штиклира доколку прифаќа барања за најава на пратка

ЗАБЕЛЕЖКА се дополнува полето доколку има останати информации за вработеното лице.


6.  СОЗДАВАЊЕ НА КЛИЕНТИ

КАРТОТЕКИ > КЛИЕНТИ ПО ТОВАРИТЕЛНИЦИ

Во ова поле се додаваат нови клиенти, кои испраќаат често, се внесуваат општите информации за клиентите. Како што се внесени, така ќе се покажат на товарителницата кога ќе се избере клиентот.

Доколку клиентите плаќаат на фактура, тие се регистрираат во менито Регистар клиенти со клиентски број, со тоа што по создавањето автоматски клиентот го има во базата на податоци во ова мени.

КАРТОТЕКИ > РЕГИСТЪР КЛИЕНТИ СО КЛИЕНТСКИ БРОЈ

 • ДОБАВИ (ДОДАЈ)

КОРПОРАТИВНИ – РЕДАКЦИЯ

ОФИС се избира офис во кој се води клиентот

НАСЕЛЕНО МЯСТО се избира населено место во кое се наоѓа клиентот

КЛ. се внесува клиентов број, по кој се води сметководствено за фактури и договори

ИМЕ НА ФИРМА се додава име на фирмата која се регистрира

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ (ПРАВЕН СТАТУТ) се внесува статутот на фирмата (ДОО, ДООЕЛ, ТД, АД), доколку е физичко лице се одбира без статут или физическо лице.

ДАТА НА ДОГОВОР се внесува датата на која е склучен договорот за соработка

ДАНОЧЕН АДРЕС адреса на фирмата

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА адреса на фирмата

МОЛ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ се внесува име на одговорно лице од фирмата

ДАНОЧЕН НОМЕР даночен број на фирмата која се регистрира

БАНКА се внесува име на банката на која фирмата е депонент

IBAN

BIC

ТЕЛЕФОН се внесува телефон од фирмата која се регистрира

E-MAIL се внесува e-mail контакт од фирмата која се регистрира

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ се запишува начинот на кој фирмата ќе ги плаќа курирските услуги (во готово, по банка)

ДАТА НА АНЕКС И АНЕКС се пополнува доколку фирмата која се регистрира има анекс кон договорот

АКТИВЕН ДА/НЕ се избира во зависност од фирмата клиент, дали работи или не


7. СОЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНА ЦЕНОВНА ЛИСТА

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > ЦЕНОВИ ЛИСТИ

СОЗДАВАНЕ НА ЦЕНОВНА ЛИСТА

Се создава ценова листа (тековен ценовник на Брза Пратка) која ќе претставува основа за понатамошните клиентски ценови листи, по која понатаму ќе се пресметуваат курирските услуги.

8. СОЗДАВАЊЕ НА ЦЕНОВИ ЛИСТИ ЗА КЛИЕНТИ (ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ)

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Се создаваат ценови листи за клиенти, фирми или физички лица кои имаат договорена цена за курирски услуги.

 • СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНОВА ЛИСТА

КЛ. НОМЕР се избира клиентскиот број, по кој се води сметководствено за фактури и договори, кој е внесен во регистар на клиенти

ОПИСАНИЕ автоматски откако ќе се избере клиентскиот број се покажува името на фирмата

ВАЛИДНОСТ ДО се внесува дата на валидност на договорената цена

ОСНОВНА ЦЕНОВА ЛИСТА се избира клиентскиот број на компанијата која има ценова листа, која ќе биде основа, листа по која што ќе се води листата која што се создава.

ОТСТЪПКА ЗА ПОДАТЕЛ ПО КЛ. НОМЕР:
САМО ONLINE: Доколку е штиклирано остапката ќе важи само за товарителници, кои се создадени од онлајн модулот. Се мисли на плаќање ИСПРАЌАЧ ПО БАНКА

ОТСТЪПКА ЗА ПОЛУЧАТЕЛ ПО КЛ. НОМЕР:
САМО ONLINE: Доколку е штиклирано остапката ќе важи само за товарителници, кои се создадени од онлајн модулот. Се мисли на плаќање ПРИМАЧ ПО БАНКА
ОТСТЪПКА ЗА ПОДАТЕЛ В БРОЙ:
САМО ONLINE: Секогаш е активно и важи само за онлајн товарителници од клиентскиот модул. Се мисли на плаќање ИСПРАЌАЧ ВО ГОТОВО

ОТСТЪПКА ЗА ПОЛУЧАТЕЛ В БРОЙ:
САМО
ONLINE: Секогаш е активно и важи само за онлајн товарителници од клиентскиот модул. Се мисли на плаќање ПРИМАЧ ВО ГОТОВО
ЗАБЕЛЕЖКИ се дополнува полето доколку има останати информации

ВЪВЕЖДАНЕ се зачувуваат податоците.

 

НАСТРОЙКИ > ФИРМА > ОТДАЛЕЧЕНИ КЛИЕНТИ

Основната улога на ова мени е преглед на сите клиенти кои се регистрирани со корисничко име и лозинка за влез во клиентскиот модул, односно имаат можност и ги печатат сами товарителниците за достава.

Секој нов клиент кој сака да ги користи овие услуги треба задолжително да се регистрира преку онлајн страната mk.brzapratka.com а потоа да се активира од ова мени. Сите информации автоматски се прикажуваат, само се избира зоната под која припаѓа клиентот. Откако ќе се активира и потврди, клиентот на посочената email-адреса добива порака која ги содржи информациите за влез во системот(корисничко име и лозинка).

Кога се создава ценовата листа за клиент, доколку тој има создадено и е регистриран во клиентскиот модул, во полето отдалечени клиенти, се одбира фирмата-клиент и од менито кое се покажува со информации, се пополнува ЦЕНОВА ЛИСТА, со цел да се врзе договорената цена со клиентскиот модул, односно на товарителницата од таа фирма клиент да биде договорената цена за транспорт, во спротивно при создавање на товарителница за тој клиент како испраќач, цената која ќе биде пресметана за транспорт ќе биде таа од тековниот ценовник, а не договорената.

 

9. НАЈАВИ КУРИР

ДИСПЕЧЕРИ > МОДУЛ ЗАЯВКИ

Во ова мени се работи секојдневно, односно, секоја најава за пратка во диспечерски центар се внесува во полето Модул Зајавки.

Напомена! Секогаш треба преку диспечерски центар да се најавува пратка, а не преку курир, бидејќи секоја најавена пратка во диспечерски го зголемува процентот кај куририте.

Процедурата по која поминува секоја најава за пратка е следната:
1. Приемане на зајавка – прием на најава за пратка
2. Предаване на зајавка – предаване на најава за пратка на курир за превземање
3. Исполнаване – се додава статус исполнета кога пратката е превземена

 1. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА

ТЕЛЕФОН се внесува телефонскиот број за контакт на лицето

НАСЕЛЕНО МЯСТО локација за превземање на пратката

ФИРМА име на фирма

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ име на барателот

АДРЕС адреса за превземање на пратката

ЗОНА под која зона припаѓа

ЗАБЕЛЕЖКА дополнителни информации околу превземањето

ДАТА НА ОБСЛУЖВАНЕ  дата за превземање на пратка

ЧАС ОТ најраниот временски период за превземање

ЧАС ДО најкасниот временски период за превземање

ИДЕНТИФИКАТОР ЗА ЗАЯВКИ доколку испраќачот има клиентски модул, има и број за идентификација кога најавува пратка.

 

 1. ПРЕДАВАНЕ ЗА ЗАЯВКА

КУРИЕРИ В ЗОНА од избраната зона, автоматски во табела се покажуваат имињата на куририте кои ја обслужуваат зоната.
По избирањето се предава на на курир за превземање.

 

  3.      ИЗПЪЛНЯВАНЕ

Моля, потврдете изполнението на заявката се потврдува барањето во моментот кога е превземена пратката. Напомена! Доколку има клиенти со мал број на пратки, клиенти кои се нередовни , во Модулот нема да го покаже за избор. Пред да се исполни најавата за пратка, диспечерот се јавува на курирот на кого е предадена пратката, и ја внесува товарителницата, односно сите информации за пратката.

“Ново барање” во Оn-Line верзија

Клиентите кои го користат онлајн модулот, имаат можност да најават пратка по електронски пат, наместо телефонски, со тоа што во истиот момент кога клиентот ја создал најавата, во менито МОДУЛ ЗАЈАВКИ автоматски е прикажано барањето и потребно е од страна на диспечерите само да ја предадат на курир, а потоа да и дадат статус дека е исполнета.

Со притискање на копчето НОВО БАРАЊЕ на екранот се прикажува прозорец за воведување на ново барање за најава на курир.

Датум: По дифолт е испишан првиот можен датум на работен ден.
Има опција за избор на друг датум од календарот на десниот крај на редот.

Најрано: По дифолт е напишан најраниот можен час за барање за избраниот датум.
Има опција за избор на друг час од паѓачкото мени на десниот крај на редот.

Најдоцна: По дифолт, при избран датум со полно работно време е напишан 18:00 часот;
При избран датум со скратено работно време (сабота, предпразничен ден) стои 13:00 часот. Има можност за избор на друг час од паѓачкото мени на десниот крај на редот.
При работа со менито по 17:30 часот.
Во ден со полно работно време, односно по 12:00.
Во ден со скратено работно време, не може да се поднесе барање за избран датум.

Локација, Фирма, Адреса, Подносител, Телефон: По дифолт се испишани податоците од фирмата за регистрација.

Забелешка: Корисникот има можност да воведе ПОЈАСНУВАЊЕ -текст на барањето.

 

10. ПРИЕМ НА ПРАТКА ОД ОФИС ПОДГОТВЕНИ ОД БРЗА ПРАТКА

СКЛАД > ТОВАРИТЕЛНИЦИ > ПРИЕМ НА ПРАТКА В СКЛАД

Со избирање на ПРИЕМ НА ПРАТКА В СКЛАД се отвора верзија за пополнување на товарителница.
Се внесуваат сите информации за пратката.
Полињата обележани со црвено се задолжителни и доколку не се пополнети не може да се зачува товарителницата.
Ова мени се користи за пратките кои се примаат ОД БАЗА.

ИСПРАЌАЧ се пополнуваат сите податоци за лицето кое ја испраќа пратката.

ОД се избира градот или селото од каде што се испраќа пратката.
Со внес на првите три букви од градот/селото, софтверот автоматски ги покажува населените места во кои е достапна достава.

ПК (Поштенски код) и ОБЛАСТ се покажуваат автоматски според градот/селото по избор на испраќачот.

ФИРМА се внесува името на фирмата-испраќач , доколку се внесат првите три букви од фирмата, софтверот автоматски ги покажува фирмите кои спаѓаат во градот избран за достава. Доколку фирмата е внесена во софтверот на БРЗА ПРАТКА ДООЕЛ автоматски се поплнуваат и останатите полиња од делот ИСПРАЌАЧ.
Доколку испраќачот не е фирма, туку е физичко лице, се внесуваат информации за лицето, негова АДРЕСА, ТЕЛЕФОН и име на ИСПРАЌАЧ.
Овие полиња се задолжителни за целосна контрола и проверка во врска со пратките.

ПРИМАЧ се пополнуваат сите податоци за лицето кое треба да ја прими пратката.

ДО се избира градот/селото до каде што се испраќа пратката.
Со внес на првите три букви, софтверот автоматски ги покажува населените места во кои е достапна достава.

ПК (Поштенски код) и ОБЛАСТ се покажуваат автоматски според градот по избор за достава на испраќачот.

ФИРМА се внесува името на фирмата-примач , доколку се внесат првите три букви од фирмата, софтверот автоматски ги покажува фирмите кои спаѓаат во градот избран за достава.
Доколку фирмата е внесена во софтверот на БРЗА ПРАТКА ДООЕЛ автоматски се поплнуваат и останатите полиња од делот ИСПРАЌАЧ.
Доколку примачот не е фирма, туку е физичко лице, се внесуваат информации за лицето, негова АДРЕСА, ТЕЛЕФОН и име на ПРИМАЧ.
Овие полиња се задолжителни за целосна контрола и проверка во врска со пратките.
SMS  услуга за телефонско известување на примачот за пратката.

УСЛУГА информации за услугата која е потребна да се спроведе во врска со пратката.

Се избира ДОКУМЕНТ или ПАКЕТ во зависност од видот на пратката.

БРОЈ се запишува бројот на пакетите.

№ кеса  се воведува кога пратката е спакована со кеси на БРЗА ПРАТКА.

ОПИС  се запишува видот на пратката, за документ се прикажува автоматски “документ”

За № ПАКУВАЊЕ  и БРОЈ НА ПАКУВАЊЕ се запишуваат соодветните ознаки за актуелната тарифа на БРЗА ПРАТКА.

При означување на КРШЛИВО ќе се транспортира пратката со особено внимание; при нејзиното усвојување, за пратка задолжително ќе се изврши преглед на нејзиниот интегритет.

ЛОШО СПАКУВАНО –возможно е да одбие транспорт на пратката доколку не е соодветно спакована; таа се прифаќа само по барање на испраќачот, доколку ја забележи услугата “вредност” т.н. вредносна пратка.

За КГ се запишува тежината на пратката.

ДИМЕНЗИИ во см се пополнуваат само кога е пресметана волуменската тежина на пратката. Волумен тежина се пресметува по формулата VG = a.b.c / 6000 ( a = вкупна ширина во см; b = должина во см; c = висина во сантиметри).

ДОСТАВА може да биде:
база-база – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” база-врата  – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до врата на примачот;
врата-база  – кога се праќа од врата на испраќачот до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА”
врата-врата  – кога се праќа од врата на испраќачот и се испорачува до врата на примачот;

При испраќање на пратка во ден која следи ден со скратено работно време, задолжително се обележува посакуваниот датум за испорака (без дополнителни трошоци). Опцијата е активна само за населени места од прва зона со избрана испорака “до врата”

За испорака НАДВОР ОД РАСПОРЕД  до локација од втора или трета зона се обележува соодветниот ден на достава на пратката.

Во ДРУГИ УСЛОВИ испраќачот ги наведува останатите податоци поврзани со пратката.

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ се запишува бројот на пратката, доколку пред да тргне за достава, од клиентот испраќач се води по друг број.
Пр. Експрес Деливери испраќаат пратка која се води по нивен број 723723.
Пратката може да се пребарува и по референтен број.

ПЛАЌАЊЕ информации за плаќањето на транспорт на пратката

Се означува платецот на цената за достава на пратката.
Услугата за транспорт може да ја плати:
ИСПРАЌАЧ
ПРИМАЧ
ТРЕТА СТРАНА

Се означува НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
ВО ГОТОВО
КЛ. № (КЛИЕНТСКИ БРОЈ) се избира од мени, вид “ сметководствен број на клиентот”

ЦЕНА (ДЕН. СО ДДВ) информации за цената на услугата за транспот на пратката.

ЦЕНОВНА ЗОНА  се прикажува автоматски, во зависност од внесените податоци во полињата “ИСПРАЌАЧ”, “ПРИМАЧ” и “УСЛУГА”

При испраќање на пратка со откуп, се внесува неговата вредност во полето ОТКУП СУМА и задолжително се обележува Собери или Исплати, во зависност од тоа дали таа се собира од примачот или му се исплаќа;
Обележувањето ги прави валидни наведените опции поврзани со услугата за откуп.

При декларираната вредност на пратката, се запишува вредноста на стоката;
задолжително се внесува видот ДОКУМЕНТ кој ја потврдува наведената вредност (фактура, испратница, друго) и ДАТУМ на документот.

За ПРИОРИТЕТ услуга за приоритетна достава, се внесува час во видот “ЧЧ:ММ”
Услугата е валидна само за временскиот интервал од 09:00 ч. – 18:00.

ЗАПИС – снимањето е можно само со пополнувањето на сите задолжителни полиња.

 

11. ПРИЕМ НА ПРАТКА ОД ОФИС ПОДГОТВЕНИ ОД КЛИЕНТСКИ МОДУЛ (online)

 1. Поле “Испраќач”
  Се избира населено место, ОД каде што се испраќа пратката.
  По испишување на третиот симбол на името се прикажува паѓачко мени во кое населените места се наредени во видот: “поштенски код – име – административна област”

ПК (поштенски код) се прикажува автоматски

ОФИС се прикажува автоматски

За Компанијата се воведува името на фирмата, ако испраќачот е фирма; ако испраќачот е вклучен во картотеката во менито “клиенти”, името се избира од паѓачкото мени на крајот на редот.

АДРЕСА се испишува автоматски, ако испраќачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот избира “Избери Кол. адреса “од паѓачкото мени.

ТЕЛ. се испишува автоматски, ако испраќачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот внесува телефон за контакт со примачот.

ИСПРАЌАЧ -се запишува името на примачот на пратката.

 

Сите полиња означени со црвено се задолжителни за пополнување.

 1. Поле “Примач”
  Се избира населено место, ДО каде што се испраќа пратката.
  По испишување на третиот симбол на името се прикажува паѓачко мени во кое населените места се наредени во видот: “поштенски код – име – административна област”

ПК (поштенски код) се прикажува автоматски

ОФИС се прикажува автоматски

За Компанијата се воведува името на фирмата, ако примачот е фирма; ако примачот е вклучен во картотеката во менито “клиенти”, името се избира од паѓачкото мени на крајот на редот.

АДРЕСА се испишува автоматски, ако примачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот избира “Избери Кол. адреса “од паѓачкото мени.

ТЕЛ. се испишува автоматски, ако примачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот внесува телефон за контакт со примачот.

Ако се внесе мобилен број за SMS, на примачот ќе му биде испратена порака за испорака на пратката.

ПРИМАЧ -се запишува името на примачот на пратката.

 

 1. Поле “Услуга”
  Се означува ДОКУМЕНТ, доколку се испраќаат документи со тежина до 0.500 килограми.
  Се означува ПАКЕТ при испраќање на пратка, различна од документ, карго или палетни услуги

БРОЈ -се запишува бројот на пакетите.

№ кеса –се воведува кога пратката е спакована со кеси на БРЗА ПРАТКА.

ОПИС – се запишува видот на пратката, за документ се прикажува автоматски “документ”

За № ПАКУВАЊЕ  и БРОЈ НА ПАКУВАЊЕ се запишуваат соодветните ознаки за актуелната тарифа на БРЗА ПРАТКА.

При означување на КРШЛИВО ќе се транспортира со особено внимание; при нејзиното усвојување, Пратка задолжително ќе изврши преглед на интегритетот на пратката

ЛОШО СПАКУВАНО -може да одбие транспорт на пратката; таа се прифаќа само по барање на испраќачот, доколку ја забележи услугата “вредност”

За КГ се запишува тежината на пратката.

ДИМЕНЗИИ во см се пополнуваат само кога е пресметана волуменската тежина на пратката. Волумен тежина се пресметува по формулата VG = a.b.c / 6000 ( a = вкупна ширина во см; b = должина во см; c = висина во сантиметри.)

ДОСТАВА може да биде:
база-база – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” база-врата  – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до врата на примачот;
врата-база  – кога се праќа од врата на испраќачот до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА”
врата-врата  – кога се праќа од врата на испраќачот и се испорачува до врата на примачот;

При испраќање на пратка во ден која следи ден со скратено работно време, задолжително се обележува посакуваниот датум за испорака (без дополнителни трошоци). Опцијата е активна само за населени места од прва зона со избрана испорака “до врата”

За испорака НАДВОР ОД РАСПОРЕД  до локација од втора или трета зона се обележува соодветниот ден на достава.

Во ДРУГИ УСЛОВИ испраќачот ги наведува останатите податоци.

 

 1. Поле “Плаќање”
  Се означува исплатувачот на пратката:
  испраќачот,
  примачот,
  или ТРЕТА СТРАНА.

Се означува НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
во готово или клиентов број;
клиентов број се избира од мени (клиентов број има вид “буква Е – три цифри – индекс на канцеларија”)

 

 1. Поле “Цена (ден. Со ДДВ)”
  ЦЕНОВНА ЗОНА се прикажува автоматски, во зависност од внесените податоци во полињата “Испраќач”, “Примач” и “Услуга”

При испраќање на пратка со откуп, се вклопува неговата вредност и задолжително се обележува Собери или Отплати, во зависност од тоа дали таа се собира од примачот или му се исплаќа; обележувањето на ДА прави валидни наведените опции поврзани со услугата за откуп.

При декларираната вредност на пратката, се запишува вредноста на стоката; задолжително се внесува видот ДОКУМЕНТ  кој ја потврдува наведената вредност (фактура, испратница, друго) № и ДАТУМ на документот.

За ПРИОРИТЕТ се внесува час во видот “ЧЧ:ММ” – услугата е валидна само за временскиот интервал од 09:00 ч. – 18:00.

 

12. ПРИЕМ НА ПРАТКА ОД ОПЕРАТОР

12. 1. СКРАТЕН ПРИЕМ НА ПРАТКА

 

12. 2. ПРИЕМ НА ПРАТКА ОД ОПЕРАТОР,  КОЈА ГИ СОДРЖИ СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАТКАТА
Програмата функционира така што кога се создава пратка, операторот треба да биде врзан(парола) со тој офис од каде се праќа пратката.
Пример: Оператор од Струмица, за пратки од Струмица.

 

Исто така, се внесуваат пратки кои се примени во текот на денот преку Хемизирани товарителници, се избираат сите податоци за испраќачот и примачот како што е на товарителницата.

Доколку информациите за Испраќачот не се внесени во постоечкиот регистар на клиенти, тие информации можат да се внесат, меѓутоа во моментот кога не се внесени и се создава нова пратка, тие информации автоматски нема да се пренесени, односно, зачувани во регистарот. Вработеното лице кое ја води базата на податоци (регистар клиенти) ги проверува постојано и ги додава новите клиенти.

 

СКЛАД > ТОВАРИТЕЛНИЦИ > ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ДАННИ

НОВА ПРАТКА

ТОВАРИТЕЛНИЦА внес на број на товарителницата, а потоа се полнуваат задолжителните полиња. (ТЕМА 9)

 

13. ДИСПЕЧЕР СОГЛАСНО РЕГИОНОТ, ДА НАЈАВИ ПРАТКА ЗА КУРИР

 

Најавите за пратка се примаат во диспичерски центар. клиентите можат да најават пратка на следните начини:
а) доколку имаат онлајн регистрација на mk.brzapratka.com
 (повикај курир – нова пријава)
Се внесуваат сите информации: дата, најрано, најкасно, населено место, фирма, адреса, најавител, телефон, забелешка.

б) преку сајтот brzapratka.com
(најави курир)
потоа диспечерот во софтвер ги потврдува најавите и ги дава на курир

в) создавање на зајавка во софтвер onl.brzapratka.com
(диспечери – модул заявки – приемане)

г) потсетник, секојдневна автоматска најава на курир од фирми со договорено време за посета (диспечери – ежедневни зајавки)

Сите информации и најавени пратки можат да се најдат во полето диспечери – модул зајавки.
Потоа, се предава најавата на курир од паѓачкото мени во кое се појавуваат само имињата на куририте кои возат во таа зона. (предаване)
Следниот чекор е одкако диспечерот добие информација дека најавената пратка е превзмена од курир потврдува во софтвер дека е исполнета. (изпълняване)

 

14. ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД КУРИРОТ ДЕКА ПРАТКАТА Е ПРИМЕНА (ВНЕС ВО СОФТВЕР, ТОВАРЕН ЛИСТ И ТРАКИНГ)

ИМПОРТ > КУРИЕРСКИ ЗАДАЧИ

СЪЗДАВАНЕ НА ИМПОРТНИ ЗАДАЧИ ОФИС ______(се избира офис за кој се создаваат задачи)

ДОБАВЯНЕ НА ПРАТКА

КУРИЕР се избира курир на кој се додаваат пратки

БАРКОД се внесува бројот на товарителница за раснос од избраниот курир

 

ИМПОРТ > КУРИЕРСКИ ЗАДАЧИ

Одкако сите прати предвидени на за курир, се додадени за разнос на курирот, со избирање на ПЕЧАТ НА ОР/ПД се печати товарен лист, заедно со повратните документи за секоја пратка посебно. Товарниот лист од тука може да се печати.
За Скопските курири се принта НОРМАЛНА КУРИЕРСКА ЗАДАЧА, а за останатите градови ПРОГНОЗНА КУРИЕРСКА ЗАДАЧА, а по потврдувањето и проверка на пратките се принта НОРМАЛНА КУРИРСКА ЗАДАЧА.

Доколку во ПРОВЕРКА има пратка плус, таа се додава, доколку има пратка која не е пристигната кај него, не се штиклира и таа автоматски се враќа во магацинот).
МОИТЕ ППП / МАНИФЕСТИ > МОИТЕ ППП

Во ова мени, можат да се погледнат повторно сите товарни листови, манифести за товарање, пратки во Брз Набор, со тоа што можат да се печатат повторно и да се симнат во ексел документ.

ИМПОРТ > КУРИЕРСКИ ЗАДАЧИ

ДОБАВЯНЕ НА ПРАТКА

КУРИЕР изберете курир од менито

ПРАТКИ В КУРИЕР по изборот на курир се покажани сите пратки кои се дадени на курирот за достава.

ОТЧИТАНЕ НА КУРИЕР со десен клик на товарителницата се отвора менито

СТАТУС се избира статус според обидот за доставата на пратката

1. Разнесена
2. Отсъствие
3. Отказана
4. Върната в офис след опция отвори
5. Грешен адрес
7. Не може да плати НП
9. Върната на подател
10. Препратена пратка
11. Проблемна пратка
12. Разнос по график
13. Уведомително писмо
15. Чака ПД по разнесена пратка

17. Върната в склад от куриер (доколку пратката е до Врата, а примачот сака да ја подигне од База)

 

ЧАС временскиот период во кој е обидот за достава

ПОЛУЧАТЕЛ-ИМЕ име на лице кој ја примил пратката

СОБРАН НП доколку има откуп за исплаќање, полето е задолжително и е потребно да се внесе точната сума.

РАЗРАБОТКА > ЗАРАБОТКИ
ПРОДАЖБИ
> СПРАВКА КУРИЕР информации по курири за пратките

 

15. КОНТРОЛОР, КОНТРОЛА НА ЗЕММЕНИ И ДОСТАВЕНИ ПРАТКИ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ

ТЕМА 14 (OTЧИТАНЕ НА КУРИЕР – СТАТУС)

 

16. ТОВАРАЊЕ И  ИСТОВАРАЊЕ НА ПРАТКИТЕ ВО СКЛАД

Со бар код читач се чекираат пратките кои се растовараат.
(склад – товарене и разтоварване – товарене / растоварване на пратки)

Товарење и растоварење не е задолжително кај пратките, можат со СМЕНА НА ОФИС (избор на градот до каде е пратката) да се  примат во магацин преу Брз Набор и потоа да се дадат на курир за достава.

Скопските пратки имаат опција веднаш да се растоварат во база.

СКЛАД се користи секогаш како мени, како и кога курирот има земено пратки.

Се растовараат само тие пратки кои се натоварени од друга точка.

СКЛАД > МОИТЕ ПРАТКИ > МОИТЕ ПРАТКИ – ОТ ОФИС
Се прикажуваат пратките кои се од база.

 

16.1 ВНЕС НА ПРАТКИ ВО МАГАЦИН (ЧЕКИРАЊЕ)

СКЛАД > РАБОТА В СКЛАД > БРЗ НАБОР

Се пополнуваат само најопштите информации за пратката но сите информации кои се дадени за внес се задолжителни.

КУРИР вработеното лице кој ја превземал пратката
БАРКОД моментален број на товарителница
БРОЈ
број на пакети
ТАРИФНО ТЕГЛО
тежина по килорами
НАПРАВЛЕНИЕ
град

Доколку вредностите при прием на целосна пратка во софтвер и при прием на пратка по Брз набор, не се согласуваат и не се идентични информациите(број, килограми, насока), тие можат да се погледнат во:
СПРАВОЧНА СИСТЕМА > СПРАВКИ 2 > КОРИГИРАНИ ТОВАРИТЕЛНИЦИ – БРЗ НАБОР

 

16.2 ВНЕС НА ПРАТКИ ВО МАГАЦИН ПРЕКУ БРЗ НАБОР АВТОМАТСКИ ОД АДМИНИСТРАТОР

СПРАВОЧНА СИСТЕМА > СПРАВКИ КАЧЕСТВО > СПРАВКА – НЕПРИЕТИ В СКЛАД

Доколку пратката е создадена, внесена со сите информации, меѓутоа не е примена во магацин на Брза Пратка, софтверот нуди можност за автоматски прием на пратките во магацин со кликање на АВТОМАТИЧЕН ПРИЕМ В СКЛАД.

17.СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ

СМС известување се испраќа на примачите на пратки, односно за пратки кои се за достава до база и до врата.

За пратките кои треба да бидат превземени од база, на примачите им се праќа порака кога пратката е стигната во наша база.

За пратките кои треба да бидат доставени до врата, на примачите им се испраќа порака кога пратката е превземена и е спремна за достава.

По два неуспешни обиди за достава, SMS известување се праќа и на испраќачот и на примачот дека пратката ќе се врати доколку не приложат дополнителни информации за достава.

 

18. ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОВРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА

Повратните документи се печатат заедно со товарниот лист за куририте, посебно за секого
(импорт – куриерски задачи – печат на задача пд и ор)

Доколку има пратки до офис, кои содржат повратни документи, тие се печатат во истото мени, но во полето печат на ор/пд, кое се наоѓа од десната страна до полето за отчитане на колет.

 

19. ФИНАНСОВО ОТЧИТАЊЕ, ВНЕС НА ПАРИ ВО БАНКА И ИСПЛАЌАЊЕ НА ОТКУПИ ОД ОБОРОТ

КАСА > КАСА

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДНЕВЕН ОТЧЕТ
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ОФИС се избира офис за преглед на курирските услуги

В БРОЙ пратки за исплаќање во готово

ПО КЛИЕНТСКИ НОМЕР пратки за исплаќање по банка

ЗА СЪБИРАНЕ курирски услуги за собирање

СЪБРАНИ собрани курирски услуги

ПО ТОВАРИТЕЛНИЦИ курирски услуги по товарителници

ПО ОФИСИ курирски услуги по офиси

ОТЧЕТИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
НАЛОЖЕНИ ПЛАТЕЖИ

ОФИС се избира офис за преглед на наложени платежи (откупи)

ЗА СЪБИРАНЕ  откупи за собирање во тој офис

СЪБРАНИ собрани откупи во тој офис

ЗА ИСПЛАЩАНЕ

ИЗПЛАТЕНИ

ПО ТОВАРИТЕЛНИЦИ откупи по товарителници

ПО ОФИСИ откупи по офиси

ОТЧЕТИ НП
КАСА информации на дневно ниво според обработен дневен отчет (приходи и расходи)
КУРИЕРСКИ ОТЧЕТ

КУРИЕРИ прикажани се имињата на куририте кои имаат пратки за отчитане

ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЕНИ ПО ТОВАРИТЕЛНИЦИ најава за промени во товарителницата

20. РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАТКИТЕ ПО РУТИ И КУРИРИ, ПОДГОТОВКА ЗА ДОСТАВА

 

Откако е завршен работниот ден на куририте со тоа што ги имаат превземено и доставено пратките за тековниот ден, и тие се пријавени на оператор за внес на пратките во софтвер, следна операција е пратките да се товараат, како што се поделени по трите рути и по реални и виртуелни офиси.

Реални физички офиси во Македонија: Скопје Визбегово, Скопје Саем и Струмица
Виртуелни офиси во Македонија: сите останати градови во кои поминува рутата, меѓутоа немаат реални офиси за товарање и истоварање.

Товарењето и истоварањето е различно во зависност од тоа дали пратките се движат од реален офис до реален офис, од реален офис до виртуелен офис и обратно.

Кога пратките се товараат од реален физички офис кон реален физички офис (База Скопје Визбегово, База Скопје Саем, База Струмица) тие поминуваат од СКЛАД >ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ > ТОВАРЕНЕ НА ПРАТКИ, а кога се растовараат во База Скопје Визбегово во полето СКЛАД >ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ > РАСТОВАРЕНЕ НА ПРАТКИ.

Кога  пратките се товараат од реален физички офис (База Скопје Визбегово, База Скопје Саем, База Струмица) кон виртуелен офис, тие поминуваат во СКЛАД >ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛ, а кога се растовараат во База Скопје Визбегово поминуваат во СКЛАД >РАБОТА В СКЛАД>БРЗ НАБОР, односно се чекираат дека се примени во магацин.

 

СКЛАД >ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ > ТОВАРЕНЕ НА ПРАТКИ

ТОВАРЕНЕ НА РЕДОВНИ ЛИНИИ

Данни за линия

ЛИНИЯ се избира рута од понудените која с е товари

КУРИЕР се избира куриер кој ќе ја вози рутата

ОФИС се избира местото од каде се товари пратката

БАРКОД се внесува број на товарителницата која се товари

БРОЙ број на пакети

ТАРИФНО ТЕГЛО тежина на пратките

НАПРАВЛЕНИЕ име на градот до кој е пратката

Напомена! пред да се товарат пратките по рути, секоја пратка треба да е чекирана во магацин во која првично е примена, преку Брз Набор.

СКЛАД >ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ > РАЗТОВАРВАНЕ НА ПРАТКИ

РАЗТОВАРВАНЕ

Данни за пратка

ЛИНИЯ се избира рута од понудените која се растовара

КУРИЕР се избира куриер кој ја возел рутата

ОФИС се избира местото каде се растовара пратката

БАРКОД се внесува број на товарителницата која се растовара

БРОЙ број на пакети

ТАРИФНО ТЕГЛО тежина на пратките

НАПРАВЛЕНИЕ име на градот до кој е пратката

 

ЕКСПОРТ > ЕКСПОРТ
СПРАВОЧНА СИСТЕМА
> СПРАВКИ > СПРАВКИ КУРИЕРИ

СПРАВОЧНА СИСТЕМА > СПРАВКИ КАЧЕСТВО > ГРЕШКИ ПРИ ЛОГИСТИКА
Преглед на пратки кои се товарени/растоварени во погрешен Офис

 

21. ПРИМО-ПРЕДАВАЊЕ НА ОТКУПИ, БРОЈ НА КЕСА

КАСА > КАСА > НАЛОЖЕНИ ПЛАТЕЖИ

За исплаќање на откупи В број / По банка
Се избира товарителница и се исплаќа (ИЗПЛАТИ НП)
Потоа, се печати РКО (РАСХОДЕН КАСОВ ОРДЕР), кој ги содржи сите информации за исплатата.

 

22. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ПРАТКИ МЕЃУ ШОФЕР И КУРИР

СКЛАД > ТОВАРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ > ПРИЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛ

ОФИС ПРЕДАЛ

КУРИЕР ПРЕДАЛ се избира или офис или курир кој ги предава пратките

ОФИС ПРИЕЛ

КУРИЕР ПРИЕЛ се избира или офис или курир кој ги примил пратките

БАРКОД број на товарителница

 

23. КУРИР НОЌНА РУТА – КРАЈНА ТОЧКА ПО СПИСОКОТ КОЈ Е ВО КОМБЕТО ГИ ШТИКЛИРА И ГИ ЕВИДЕНТИРА СО БАРКОД ДЕКА ПРАТКИТЕ СЕ КАЈ НЕГО

СКЛАД > ТОВАРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ  > ПРИЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛ

 

24. КУРИР – ЕВИДЕНЦИЈА И ПРЕНОС НА ПРАТКИТЕ ОД НОЌНА РУТА НА НЕГОВО ИМЕ

Пратките пред да се товараат веќе се дадени во систем на курирот кој треба да ги достави.

25. ФАКТУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТИ КОИ ПЛАЌААТ ПО БАНКА

ПРОДАЖБИ > БАНКА НА КЛИЕНТА

СПРАВОЧНА СИСТЕМА > КАСА* > КАСА – АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЕНИ
СПРАВКИ ПО ДО
НАЛОЖЕНИ ПЛАТЕЖИ – БАНКА
КЛИЕНТСКИ НОМЕРА ДВИЖЕНИЕ
ФАКТУРИ – ОПИСИ

СОЗДАВАНЕ создавање на фактура за клиентски број
ОТПЕЧАТВАНЕ
се вади фактурата во ексел документ, од кои како ставки се потребни само Баркод, До, Доставка, ПД, Експрес, Цена по тарифа, Цена.

26. ДОКУМЕНТИ, ПРИКАЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

С У К > ДОКУМЕНТИ

 

 1. АВТОПАРК (ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОЗИЛАТА И ТРАКИНГ НА ДВИЖЕЊЕ)
  АВТОПАРК >ПАТНИ ЛИСТОВИ > ИЗДАДЕНИ ПАТНИ ЛИСТОВИ

ИЗДАВАЊЕ НА ПАТЕН ЛИСТ

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
СЛУЖИТЕЛ
РЕГ.

ТЕКУЩ КИЛОМЕТРАЖ (ТЕКОВНА КИЛОМЕТРАЖА)
ВИД МАРШРУТ
МАРШРУТ


АВТОПАРК
> АВТОМОБИЛИ – ФИРМЕНИ

ОФИС: ОФИС

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР *: БРОЈ НА ТАБЛИЦИ

ИНВЕНТАРЕН НОМЕР: ?

МОДЕЛ *: МАРКА НА ВОЗИЛО

ДВИГАТЕЛ (ВИД): ?

ДВИГАТЕЛ (NO): БРОЈ НА МОТОР

ШАСИ (NO): БРОЈ НА ШАСИЈА

ПРИТЕЖАВА ТРАНСКАРД: ?  (ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА)

ГОРИВО *: ГОРИВО

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАР:

ВИД АВТОМОБИЛ *: ФИРМЕН / ЛИЗИНГ

ВЕРИГА/РЕМЪК *:

ДОГОВОР (ЛИЗИНГ/НАЕМ): времетраење на лизинг

ДАТА НА ДОГОВОР: почетна дата на договор

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД: дата на технички преглед, регистрација

СЛЕДВАЩА СМЯНА МАСЛО:

СЛЕДВАЩА СМЯНА МАСЛО КМ: се внесуваат информации на колку км се менува маслото

СЛЕДВАЩА СМЯНА ВЕРИГА/РЕМЪК:

СЛЕД. СМЯНА ВЕРИГА/РЕМЪК КМ: на колку км треба да се смени (софтверско известување)

АВТОКАСКО ПОЛИЦА (NO): БРОЈ НА КАСКО ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА

АВТОКАСКО -ЗАСТРАХОВАТЕЛ:  ИМЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА

АВТОКАСКО ВАЛИДНА ДО: ВАЛИДНОСТ ДО

ГО ПОЛИЦА (NO): број на полиса, регистрација и технички преглед

ГО ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ИМЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА

ГО ВАЛИДНА ДО: ВАЛИДНОСТ ДО

ВИНЕТКА – НОМЕР: ?

ВИНЕТКА – ВАЛИДНА ДО: ?

 

АВТОПАРК >ТО И ЗАСТРАХОВКИ
СПРАВОЧНА СИСТЕМА
>АВТОПАРК СПРАВОЧНА СИСТЕМА

 

28. СОЗДАВАЊЕ И КОНФИГУРИРАЊЕ НА ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВИТЕЛИ

ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВИТЕЛИ > РЕГИСТАР КЛИЕНТИ БЕЗ ЗАЯВКИ
ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВИТЕЛИ
> РЕГИСТАР ПОТЕНЦИЈАЛНИ КЛИЕНТИ

 

29. УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ СО “БРЗА ПРАТКА” онлајн-клиентски модул

Мени “Нова Пратка”

При избор на мени “Нова пратка” на екранот се прикажува електронскaтa варијанта на товарниот лист на Брза Пратка ДООЕЛ.

Податоците за испраќачот излегуваат автоматски и се совпаѓаат со наведените во формуларот за регистрација.

Дополнително на кирилица се воведуваат податоците поврзани со основната услуга, палетни и карго услуги и дополнителните курирски услуги.

Сите полиња означени со црвено се задолжителни за пополнување.

 1. Поле “Примач”

Се избира населено место, ДО каде што се испраќа пратката. По испишување на третиот симбол на името се прикажува паѓачко мени во кое населените места се наредени во видот: “поштенски код – име – административна област”

ПК (поштенски код) се прикажува автоматски

КАНЦЕЛАРИЈА се прикажува автоматски

За Компанијата се воведува името на фирмата, ако примачот е фирма; ако примачот е вклучен во картотеката во менито “клиенти”, името се избира од паѓачкото мени на крајот на редот.

АДРЕСА се прикажува автоматски, ако примачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот избира “Избери Кол. адреса “од паѓачкото мени.

Кол. АДРЕСА е задолжително за пополнување поле, кога е избрана опцијата “Избери Кол. адреса ”

ТЕЛ. се испишува автоматски, ако примачот е вклучен во картотеката во менито “Клиенти”; инаку, испраќачот внесува телефон за контакт со примачот.

Ако се внесе мобилен број за SMS, на примачот ќе му биде испратена порака за испорака на пратката.

ПРИМАЧ -се запишува името на примачот на пратката.

 1. Поле “Услуга”

Се означува ДОКУМЕНТ, доколку се испраќаат документи со тежина до 0.500 килограми.

Се означува ПАКЕТ при испраќање на пратка, различна од документ, карго или палетни услуги

БРОЈ -се запишува бројот на пакетите.

№ кеса -се воведува кога пратката е спакована со кеси на БРЗА ПРАТКА.

ОПИС – се запишува видот на пратката, за документ се прикажува автоматски “документ”

За № ПАКУВАЊЕ и БРОЈ НА ПАКУВАЊЕ се запишуваат соодветните ознаки за актуелната тарифа на БРЗА ПРАТКА.

При означување на КРШЛИВО ќе се транспортира со особено внимание; при нејзиното усвојување, Пратка задолжително ќе изврши преглед на интегритетот на пратката

ЛОШО СПАКУВАНО -може да одбие транспорт на пратката; таа се прифаќа само по барање на испраќачот, доколку ја забележи услугата “вредност”

За КГ се запишува тежината на пратката.

ДИМЕНЗИИ во см се пополнуваат само кога е пресметана волуменската тежина на пратката. Волумен тежина се пресметува по формулата VG = a.b.c / 6000 ( a = вкупна ширина во см; b = должина во см; c = висина во сантиметри.)

При испраќање на експресна пратка ( “од денес за денес”) се обележува типот на експресија: Е2 – испорака во истиот град до 2 часа;

Е3 – испорака во истиот град до 3 часа;

ЕК – испорака во истиот град до крајот на денот;

ЕМ – меѓуградски експрес (само за одредени дестинации и по консултација со услужниот канцеларија) – услугата е активна само за населени места од прва зона на тарифата на “БРЗА ПРАТКА”

Се означува Европа Експрес при испраќање на непалетизирани пратки со вкупна тежина на сите пакети еднакви / поголемо од 100 кг (при испраќање на интернационални пратки)- услугата е активна само од / до населени места од тарифата на “БРЗА ПРАТКА”

Се означува ЕУРО палети при испраќање на пратка, поставена врз палети со стандардни димензии – услугата е активна само од / до одредени населени места од тарифата на “БРЗА ПРАТКА”

ДОСТАВА може да биде:

база-база – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” база-врата – кога се праќа од канцеларија на “БРЗА ПРАТКА” до врата на примачот;

врата-база – кога се праќа од врата на испраќачот до канцеларија на “БРЗА ПРАТКА”

врата-врата – кога се праќа од врата на испраќачот и се испорачува до врата на примачот;

Ново! При испраќање на пратка во ден која следи ден со скратено работно време, задолжително се обележува посакуваниот датум за испорака (без дополнителни трошоци). Опцијата е активна само за населени места од прва зона со избрана испорака “до врата”

За испорака НАДВОР ОД РАСПОРЕД до локација од втора или трета зона се обележува соодветниот ден на достава.

Во ДРУГИ УСЛОВИ испраќачот ги наведува останатите податоци.

 1. Поле “Плаќање”

Се означува исплатувачот на пратката: испраќачот, примачот, или ТРЕТА СТРАНА.

Се означува НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ: во готово или клиентов број; клиентов број се избира од мени

 1. Поле “Цена (ден. Со ДДВ)”

ЦЕНОВНА ЗОНА се прикажува автоматски, во зависност од внесените податоци во полињата “Испраќач”, “Примач” и “Услуга”

При испраќање на пратка со откуп, се вклопува неговата вредност и задолжително се обележува Собери или Отплати, во зависност од тоа дали таа се собира од примачот или му се исплаќа; обележувањето на ДА прави валидни наведените опции поврзани со услугата за откуп.

При декларираната вредност на пратката, се запишува вредноста на стоката; задолжително се внесува видот ДОКУМЕНТ кој ја потврдува наведената вредност (фактура, испратница, друго) № и ДАТУМ на документот.

За ПРИОРИТЕТ се внесува час во видот “ЧЧ:ММ” – услугата е валидна само за временскиот интервал од 09:00 ч. – 18:00.

 1. Активности со пополнет товарен лист

ПЕЧАТ – печатењето е можно само при пополнувањето на сите задолжителни полиња. По притискање на копчето “Печати” се печатат 3 примероци од товарниот лист лоцирани на стандардна страница А4 формат. Испечатените товарени листови излегуваат како ред во табела во менито “Пратки”.

ЗАПИС – снимањето е можно само во пополнувањето на сите задолжителни полиња. Со притискање на копчето “Зачувај”, товарниот лист се префрла во менито “Подготвени товарни листови”, од каде е достапна за други активности. Опцијата е упатно за претходна подготовка на голем број товарните листови, за кои не се предвидува испраќање истиот ден.

МЕНИ “КУРИР”

 1. Копче “Ново барање”

Со притискање на копчето на екранот се прикажува прозорец за воведување на ново барање

Датум: По дифолт е испишана првиот можен датум на работен ден. Има опција за избор на друг датум од календарот на десниот крај на редот.

Најрано: По дифолт е напишан најраниот можен час за барање за избраната датум. Има опција за избор на друг час од паѓачкото мени на десниот крај на редот.

Најдоцна: По дифолт, при избрана датум со полно работно време е напишан 18:00 часот; при избрана датум со скратено работно време (сабота, предпразничен ден) е напишан 13:00 часот. Има можност за избор на друг час од паѓачкото мени на десниот крај на редот. При работа со менито по 17:30 часот. Во ден со полно работно време, односно по 12:00. Во ден со скратено работно време, не може да се поднесе барање за избран датум.

Локација, Фирма, Адреса, Подносител, Телефон: По дифолт се испишани податоците од фирмата за регистрација.

Забележка: Потребителят има възможност да въведе пояснителен текст към заявката си.

Забелешка: Корисникот има можност да воведе ПОЈАСНУВАЊЕ -текст на барањето. Товарни листови: Автоматско е чекирано во текстот “Додади сите товарните листови од локација … ..”. Активирањето на оваа опција му овозможува на корисникот да го види бројот на испечатените товарни листови за пратки од избраната локација.

Зачувај: При притискање се потврдува внесената информација и прозорецот се затвора. Барањето добива статус “Усвоена”.

Затвори: Прозорецот се затвора, без да е направен запис.

 1. Информација за направено барање

На екранот се појавува како ред од табелата. Во колоната „Товарителници“ е испишан бројот на бараните товарителници. При кликање се отвара прозорец со информации за пратките.

Копче „Додај товарителница“: При маркирање на редот до барање и кликање на копчето „Додај товарителница“ се добавува товарителница според барањето.

Копче „Избриши товарителница”: При маркирање на редот за барањето и кликање на копчето „Избриши товарителница”  се покажува список со пратките од населеното место на клиентот кој ја избришал товарителницата од менито

Копче “Откажи барање”: При откажување на барањето се маркира редот во табелата и се клика копчето “Откажи барање”.

Мени „Подготвени товарителници” – редактирање, копирање, бришење, печат на он-лајн товарителница

 1. Мени „Подготвени товарителници”

Сите пополнети товарителници за кои е дадена команда „Запиши” от менито „Нова пратка”

Сите товарителници, за кои е дадена команда „Копирај во Подготвени товарителници” от менито „Пратки”.

 1. Товарителниците се подредени во хронолошки ред (првата е најскоро создадената).
 2. Дејства со товарителницата (по маркирање се обележува во чекбокс пред неа)

Уредување – се притиска копчето „Покажи (за уредување)”, при кое на екранот се изведува товарителницата; се извршуваат потребните корекции и потоа промените можат да бидат зачувани (копче „Запиши”) или товарителницата може да биде изпечатена (копче „Печати”).

 

Копирање – се притиска копчето „Копирај” по кое се создава понатаму нова товарителница со информации од постоечката.

Избриши – се притиска копче “Избриши”, по што товарителницата се брише од менито.

Печатење – се притиска копчето “Печати”, по што товарителницата се печати во 3 примероци, распоредени на стандардна страница А4 формат, и се пренесува во менито “Пратки”.

 1. Групно извршување на активностите копирање, сечење и печатење

За дејствија со одредени товарителници: избраните товарителници се означени со обележје во чекбокс пред нив, по што се притиска копчето “Копирај”, “Избриши” или “Печати”.

За дејства со сите товарителници на страната: се обележува товарителницата во чекбокс пред  “Датум”, по што се притиска копчето “Копирај”, “Избриши” или “Печати”.

 

 1. Информации за онлајн товарителница во менито “Подготвени товарителници”
 • Има можност за пребарување по критериуми: “датум”, “град” и “корисник”.
 • Има можност за сортирање на колоните “датум”, “град” и “корисник”.

Мени “Пратки” – референца, копирање, печатење на онлајн товарителница

 1. Менито „Пратки” ги содржи сите товарителници, за кои е поднесена командата „Печати” од менито „Нова пратка” или менито „Подготвени товарителници”.
 2. Товарителниците се подредени во хронолошки ред (првата е најскоро создадената).
 3. Дејства со товарителницата (по маркирање во чекбокс пред нејзе)
 • Информации – се притиска копчето “Прикажи”, при што на екранот се прикажува товарителницата; при притискање на копчето “Откажи” се враќа главниот екран.
 • Копирање во менито “Подготвени товарителници” – се притиска копчето “Копирај во Подготвени товарните листови”, по што се создава нова товарителница со податоци од одбраната во менито “Подготвени товарните листови”, од каде е достапна за понатамошна постапка.
 • Избриши – се притиска копчето “Одбиј”, по што товарниот лист се брише од менито.
 • Печатење – се притиска копчето “Печати”, по што товарителницата се печати во 3 примероци, распоредени на стандардна страница А4 формат, и се пренесува во менито “Пратки”.
 1. Групно извршување на активностите копирање, сечење и печатење

За дејствија со одредени товарителници: избраните товарителници се означени со обележје во чекбокс пред нив, по што се притиска копчето “Копирај”, “Избриши” или “Печати”.

За дејства со сите товарителници на страната: се обележува товарителницата во чекбокс пред  “Датум”, по што се притиска копчето “Копирај”, “Избриши” или “Печати”.

 1. Информации за онлајн товарителница во менито “Подготвени товарителници”
 • Има можност за пребарување по критериуми: “датум”, “град” и “корисник”.
 • Има можност за сортирање на колоните “датум”, “град” и “корисник”.